Etiketter

butikktips (49) Elgseter (247) Ferie (107) hund (736) Hverdag (362) interiør (97) jakt (142) Jul (209) Krokskogen (189) mat (333) Matauk (54) new York (126) oppskrift (151) Reise (174) restauranttips (107) Salat (10) Saus (9) suppe (7) Tilbehør til vilt (6) Tips (46) Viltoppskrift (9) vinterpalasset (214)

søndag 30. april 2017

Kjaglidalen


På lørdag tok vi turen innover Kjaglidalen. Vi går rett som det er tur ned i dalen fra Elgseter, men nå fulgte vi dalen oppover fra Bjørum sag, like ved Isi. Vi gikkførst nordover dalen på vestsiden av Isielva i retning Sollihøgda. Etter vel 4 km var det så dyp snø at vi valgte å gå tilbake og så krysset vi elven og gikk turen oppom Kjaglienga. Det er Kjaglienga vi ofte går innom vår vi går runden hjemmefra. Vi møtte/så en håndfull mennesker, noen med kurv for ramsløkplukking. Men her er et lett tilgjengelig turområde hvor en slipper å gå tett i tett, anbefales!

Tett i tett med Kråkefot


Mer og mer snø hvor høyere opp mot Sollihøgda vi kom

Hjorten har også vært her

Klatre-Lakka


Deilig med bart underlag igjen!


Grønt!

Kjaglienga

Spise eple-stopp!

4,6 til Steinsvollen og Rognlia

Maigull


Om Kjaglidalen Naturreservat sakset fra Naturbase:
Kjaglidalen ligger i Bærum kommune og fortsetter inn i Djupdalen i Hole kommune. Området utgjør en spesiell geologisk forkastning med bergarten rombeporfyr. Områdets karakteristiske geomorfologi gjør Kjaglidalen-Djupdalen til den største og best bevarte forkastningsdalen i Oslofeltet. Området har også særskilt betydning for biologisk mangfold. Verneområdets lange utstrekning fra lavereliggende og rike naturtyper som rik barskog, sumpskog og edellauvskog og til høyereliggende og mer fattige barskogsområder, gir området en spesielt stor og egenartet variasjon. Artsmangfoldet er variert og rikt, spesielt blant vedboende sopp.
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som utgjør en spesiell geologisk forkastning med bergarten rombeporfyr, og som inneholder truet, sjelden og sårbar natur. Områdets karakteristiske geomorfologi gjør Kjaglidalen-Djupdalen til den største og best bevarte forkastningsdalen i Oslofeltet. Området har også særskilt betydning for biologisk mangfold. Verneområdets lange utstrekning fra lavereliggende og rike naturtyper som rik barskog, sumpskog og edellauvskog og til høyereliggende og mer fattige barskogsområder, gir området en spesielt stor og egenartet variasjon. Naturreservatet ansees som velegnet for å øke sin verneverdi gjennom fri utvikling. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og videreutvikle dem. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til idretts- og friluftslivsformål.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar